Niets zo belangrijk als de brandveiligheid binnen (grote) gebouwen. Mocht er namelijk brand uitbreken dan is het belangrijk dat er vluchtroutes zijn en dat duidelijk is waar eventuele gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen. Daar moet dan ook een brandveiligheid tekening voor worden gemaakt. In dat plan moet ook de installatietekening zijn opgenomen, zodat direct duidelijk is waar de locatie van apparatuur, schakelmateriaal, leidingwerk is. Dit maakt het werk van de brandweer makkelijker en veiliger.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Voor sommige gebouwen is er een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Soms moet je bij de gemeente een melding doen voor brandveilig gebruik, dit noemt men gebruiksmelding. Voor bepaalde gebouwen zoals een café, kinderdagverblijf of hotel is er een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig, wat vroeger de ‘gebruiksvergunning’ wordt genoemd. De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van het gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen.

Gebruiksmelding voor sommige gebouwen

Voor sommige gebouwen moet er een melding voor brandveilig gebruik worden gemaakt bij de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente en is gratis. 

De indeling van een gebouw

Al sinds het Bouwbesluit uit 1992 vormt vrijheid van de indeling van een gebouw in Nederland een belangrijk uitgangspunt. Waar mogelijk kan de opdrachtgever zelf beslissen hoe de indeling van de ruimten in een gebouw eruit gaat zien. Dit geldt bij een aanvraag van een omgevingsvergunning, maar ook bij het daadwerkelijk bouwen en achteraf, als de indeling in ruimten van een bestaand gebouw gewijzigd moeten worden.

We maken onderscheid in verschillende gebieden

Voor verblijfsgebieden gelden zwaardere brandveiligheidseisen dan voor functiegebieden, en voor zogenaamde bed gebieden zijn deze eisen nog hoger. Dit hangt samen met de tijd die nodig is om te kunnen vluchten. In bed gebieden maakt het Bouwbesluit onderscheid tussen bedgebonden en niet-bedgebonden personen. Uiteraard gelden voor gebieden met bedgebonden personen zwaardere eisen, omdat deze mensen zich bij brand niet zomaar in veiligheid kunnen brengen. Volgens het Bouwbesluit kun je gebieden vervolgens weer indelen in functieruimten, verblijfsruimten en bedruimten. Bij de diverse ruimten die het Bouwbesluit onderscheidt gelden in bepaalde gevallen zogeheten vangnet eisen. Voor de brandveiligheid zijn er bijvoorbeeld vangnet eisen opgesteld waarmee een ongunstige indeling, en dus een langere vluchtweg, wordt voorkomen.

Flexibel indelen

Door een vrije indeelbaarheid kun je flexibeler indelen en kun je in de toekomst gemakkelijker inspelen op veranderende omstandigheden. Waar je bij een ontwerp en bij het bouwen wel rekening mee moet houden zijn de kwaliteitseisen van het Bouwbesluit. Die gelden zoveel mogelijk voor het gehele pand, en zijn gekoppeld aan zogeheten functiegebieden, verblijfsgebieden en bedgebieden, wat een speciale vorm van een verblijfsgebied is.

Wanneer vergunningvrij aanpassen?

In het algemeen geldt dat bestaande gebouwen vergunningsvrij kunnen worden aangepast, mits de draagconstructie, brandcompartimentering en beschermende subcompartimentering niet wordt gewijzigd. In de meeste gevallen hoef je geen omgevingsvergunning aan te vragen. Dit biedt ook mogelijkheden bij nieuwbouw, als je bijvoorbeeld pas na de oplevering een definitieve indeling wilt maken. Blijkt later dat de indeling in strijd is met de vangneteisen voor verblijfs-, functie-, of bedruimten, dan kan het bevoegd gezag daartegen achteraf optreden. Houdt hier dan ook rekening mee!

Belangrijk om bij een vrije indeelbaarheid niet te vergeten is dat je in gebieden waar hogere eisen gelden, ook ruimten kunt creëren waarvoor in principe lagere eisen gelden. Dus in bedgebieden met bedgebonden personen kunnen in principe alle typen ruimten liggen. Ga bij een vrije indeling goed de vangneteisen per type ruimte na. En houd in de gaten dat in bepaalde gevallen, door het wijzigen van een gebouwindeling, toch een vergunning moet worden aangevraagd, of er een meldingsplicht is in het kader van brandveilig gebruik of de milieuregelgeving.