Veilige daken belangrijk voor mensen die op daken werken

Dakveiligheid is de term die in de bouwwereld gebruikt wordt voor het beveiligen van mensen die op daken werken. Om het risico op valpartijen vanaf het dak zoveel mogelijk te beperken, zijn er allerlei vormen van valbescherming ontwikkeld, onder meer door specialistische bedrijven als eyecatchersafety.com. Van vangtouw tot dakrand beveiliging via hekwerk. Maar hoe zit het precies met de dakveiligheid? Is het gebruik van valbeveiliging op en rond daken wettelijk verplicht? En zo ja, wat zijn dan de minimale eisen en maatregelen die je moet nemen als je personeel regelmatig of incidenteel op bedrijfsdaken of daken van particuliere woningen werkzaamheden uitvoert?

Verplichte dakbescherming bij hoogtes vanaf 2.5 meter

Wanneer er sprake is van werkzaamheden waarbij er valgevaar is van 2.5 meter of meer, moeten er volgens de Arbowet verplicht beschermingsmaatregelen genomen worden om valpartijen van grote hoogte te voorkomen. De verantwoordelijkheid voor het nemen van de maatregelen ligt in de meeste gevallen bij de werkgevende instantie of de opdrachtnemer. Die moet ervoor zorgen dat het personeel veilig op hoogte kan werken. Vaak gebeurt dit door te zorgen dat het personeel op goede steigers kan werken met de juiste bescherming op knie- en heuphoogte, door beschermende kleding te regelen (zoals valhelmen) en te zorgen voor een betrouwbare dakrandbeveiliging.

Maar ook de gebouweigenaar kan verantwoordelijk zijn

Toch is niet in alle situaties de werkgever of opdrachtgever verantwoordelijk voor valbescherming en voorzieningen om valpartijen vanaf grote hoogte te voorkomen. In de Arbowet staat in het vierde hoofdstuk (art.16) beschreven dat pandeigenaren of gebouwbeheerders eveneens verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van hun panden. Wanneer er voor werkzaamheden ingrijpende aanpassingen gedaan moeten worden om veilig te kunnen werken, kan er redelijkerwijs niet van een aannemer verwacht worden dat deze de veiligheid op orde brengt. Is een gebouw bijvoorbeeld in staat van verval, dan is dat het risico van de betreffende eigenaar van het vastgoed. Redelijkerwijs kan er niet verlangd worden van een aannemer dat die eerst het hele pand verbouwd en veilig maakt alvorens een klus arbo-technisch veilig te kunnen uitvoeren. De eigenaar is hier aansprakelijk bij ongevallen. Hierover staan verder ook enkele bepalingen in de Woningwet (art.1) en het Burgerlijk Wetboek (boek 6, art.162) die eigenaren van vastgoed verantwoordelijk stellen voor een veilig gebouw. Neem dus als aannemer noch als pandeigenaar risico’s als het aankomt op veilige gebouwen en veilig uit te voeren werkzaamheden!